Wybierz termin wyjazdu:


Wyślij znajomemu:Kontakt
Tomice ul. Dworska 10
34-100 Wadowice
skr.pocztowa 40

tel. fax: 33 873 71 84
kom: 601 461 646
Biuro czynne od 9.00 do 17.00

biuro@pogorze.com.pl

Formy płatności
RODO
Obowiązki związane z przepisami RODO.
OD 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 RODO, przesyłamy Państwu informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Pogórze Biuro Podróży z siedzibą w Tomicach.


KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Pogórze Biuro Podróży z siedzibą w Tomicach, przy ul. Dworskiej 10 ; 34-100 Tomice, zarejestrowana w centralnym rejestrze przedsiębiorców CEIDG NIP 5511004148 jako spółka cywilna.


W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE?
Mając na uwadze przepisy zawarte w art. 6 RODO Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach: zawarcia i wykonania umowy oraz zapewnienia należytego jej wykonania, rozstrzygania na drodze sądowej praw w przypadku niespełnienia obowiązku zrealizowania umowy lub zaniechania tego działania, wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur czy też udzielanie odpowiedzi na reklamacje, marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?
Państwa dane z zachowaniem gwarancji bezpieczeństwa możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – również innym podmiotom, w tym: podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. innym administratorom, np. towarzystwu ubezpieczeniowemu, podmiotom zapewniającym zakwaterowanie. Spełniając określone przepisami prawa warunki, Państwa dane mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w szczególności do Czarnogóry.
JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE?
Biorąc pod uwagę wyżej wymienione cele, uzyskane od Państwa dane będą przetwarzane odpowiednio przez
  • okres trwania umowy,

  • okres wynikający z obowiązków prawnych,
  •                                   
  • okres obowiązujący do przedawnienia się roszczenia wynikającego z umowy,
  •                                     
  • okres, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
  •                                     
  • okres do chwili wycofania zgody.                                  
JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?
Mają Państwo prawo do: dostępu do danych osobowych, przeniesienia danych innym podmiotom, sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu prawnego administratora będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu. W przypadku domniemania, że dane są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym momencie.


Łeba zielona szkoła..
Więcej
Półwysep Helski –..
Więcej
Karkonosze, Góry..
Więcej
Dąbki zielona szkoła -..
Więcej
wykonanie pogorze.com.pl